Skip to main content

ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ IX ଏବଂ XI ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା |

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ଭିତର ବ୍ୟାନର

ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ IX ଏବଂ XI ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା |